flonikPink

Členské

Výška členského závisí od počtu cvičení v konkrétnom semestri.

Jeseň

september, október
november
december

Zima

január
február
marec

70 eur

Jar

apríl
máj
jún

70 eur

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

Výnimka pre tehotné maminy – 3 vstupy

Pre tehotné maminky je tu možnosť úhrady členského prostredníctvom 3 vstupov (3 vstupenky na 3 cvičenia).

Vstupy si vyčerpáte podľa Vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.

flonikBlue

Realizácia úhrady

Úhradu môžete realizovať dvoma spôsobmi:

prevodom na účet

v hotovosti lektorke
najneskôr na 1. cvičení

Účet: IBAN:
SK37 0200 0000 0038 8618 5553

SWIFT:
SUBASKBX

Variabilný symbol:
dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky

Poznámka:
členské,meno dieťaťa,ŠZ (Šport zóna)/ BBH (Baby Balance HOME)/ ZV (Zvolen)
(vyberte skratku miesta, kde cvičíte)

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!

Občianske združenie LuLu Fit so sídlom na Partizánske ceste 4634/91 v Banskej Bystrici

 

I
Definície

 1. LuLu Fit – občianske združenie LuLu Fit registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. MVSR VVS/1-900/90-52119, so sídlom Hanácka 4, 821 04 Bratislava, IČO: 51173832
 2. Člen – fyzická osoba, ktorá je registrovaným členom občianskeho združenia LuLu Fit.

 

II
Úvodné ustanovenia

 1. Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou pre vstup do priestorov LuLu Fit a využívania služieb poskytovaných LuLu Fit.
 2. Člen občianskeho združenia LuLu Fit je oprávnený užívať služby poskytované LuLu Fit, ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať v priestoroch LuLu Fit po riadnom zaplatení členského. Členovi LuLu Fit môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

 

III
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia členov

 1. LuLu Fit je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.
 2. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom.

 

IV
Pokyny pre členov

 1. Člen môže využívať služby LuLu Fit len za predpokladu, že riadne zaplatil členské.
 2. Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 18 roku veku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov alebo opatrovníkov. Člen zodpovedá za deti počas celej ich prítomnosti v prevádzke. LuLu Fit nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov. RODIČIA/OPATROVNÍCI SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA počas celého času stráveného v priestoroch LuLu Fit. Deti sa nesmú pohybovať samé, nikdy nesmú byť bez dozoru! V prípade potreby sa vzdialiť je člen povinný požiadať personál o dozor dieťaťa.
 3. Vstup do priestorov prevádzky je možný len v čistej obuvi a čistom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory. Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladanie cenností.
 4. Ak člen pri využívaní služieb LuLu Fit používa cvičebné nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami inštruktora.
 5. Člen využíva služby LuLu Fit na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku LuLu Fit nezodpovedá.
 6. V priestoroch LuLu Fit je zákaz fajčiť.
 7. Do priestorov LuLu Fit je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov LuLu Fit v špinavom odeve resp. obuvi resp. v nevhodnom odeve. V takom prípade je LuLu Fit oprávnené člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.
 8. V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že LuLu Fit združuje najmä, nie však výlučne, rodičov s deťmi v predškolskom veku. V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode 8., rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší alebo obmedzuje iných členov LuLu Fit, LuLu Fit je oprávnené vyzvať člena na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

 

V
Kurzy a účasť na nich

 1. Jednotlivé kurzy v ponuke LuLu Fit sú rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu.
 2. Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Člen berie na vedomie, že inštruktor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.
 3. Člen sa môže prihlásiť buď na celý kurz z aktuálnej ponuky, alebo na konkrétnu lekciu. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je LuLu Fit oprávnené uprednostniť člena, ktorý má záujem o celý kurz.
 4. Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky dostupnej na webovej stránke www.babybalancebb.sk,  prípadne inou vhodnou formou akceptovanou LuLu Fit. Po odoslaní prihlášky systém LuLu Fit potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku,  platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 7 dní. V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 7 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definitívne platná až po úhrade členského.
 5. Člen je oprávnený odhlásiť sa z kurzu. V prípade, že sa člen odhlási z kurzu v lehote do 5 dní od začiatku kurzu, LuLu Fit mu vráti členské v plnej výške. Člen, ktorý má rezervované miesto na kurze, je oprávnený odhlásiť sa z jednotlivých lekcií kurzu prostredníctvom on line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalancebb.sk. V prípade, že sa člen, ktorý má rezervované miesto v kurze, odhlási z lekcie najneskôr do 22:00 deň pred začiatkom lekcie, má nárok nahradiť si lekciu. Čerpanie náhradných lekcií je možné v priebehu kurzu, v ktorom mal rezervované miesto, avšak max. v počte 3 lekcie. Náhradné lekcie si môže člen rezervovať prostredníctvom on line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalancebb.sk.
 6. Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu určeného pre deti, je povinný dostaviť sa na kurz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lekcie za účelom prípravy dieťaťa na lekciu. Člen berie na vedomie, že neskoré príchody na lekcie kurzy narušujú, a preto v prípade jeho neskorého príchodu je LuLu Fit oprávnené neumožniť mu účasť na lekcii. LuLu Fit v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za členovo omeškanie resp. zmeškanie lekcie.

 

VI
Vyhotovovanie záznamov z kurzov

 1. Člen berie na vedomie, že LuLu Fit môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít LuLu Fit, najmä, nie však výlučne z cvičenia s deťmi.
 2. Člen uhradením členského poplatku udeľuje LuLu Fit súhlas (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa pre účely propagácie činnosti LuLu Fit, pre účely účasti LuLu Fit v akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj uloženia obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa na webovej stránke LuLu Fit.
 3. Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa vziať späť a  LuLu Fit je povinné v tomto prípade takýto obrazový a zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstrániť.

 

VII
Ochrana osobných údajov

 1. Člen vyplnením Registračného formuláru „Prihláška“ a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

 

VIII
Záverečné ustanovenia

 1.  Vzťahy člena a LuLu Fit sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami LuLu Fit a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. LuLu Fit si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na babybalancebb.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.

V Banskej Bystrici, dňa  03.10.2017