slonSivy_90

Kontakt

OZ LuLu Fit
Partizánska cesta 4634
974 01 Banská Bystrica

IČO: 51173832
Účet – IBAN: SK3702000000003886185553
SWIFT: SUBASKBX

Baby Balance
Banská Bystrica

info@babybalancebb.sk

instagram @babybalance_bb

+421 911 369 145
Lucia Figúrová

+421 907 100 658
Lucia Čierna

Napíšte nám

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

  Týmto, ako dotknutá osoba vyjadrujem prevádzkovateľovi OZ LuLu Fit, Partizánska cesta 4634, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 51173832 svoj súhlas so spracúvaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, emailovej adresy, telefonického kontaktu na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:

  1. členstva, a to počas celej doby aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania
  2. marketingu, a to počas celej aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania

   

  Týmto ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyjadrujem svoj súhlas so spracúvaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu dotknutej osoby na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:

  1. členstva, a to počas celej doby aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania
  2. marketingu, a to počas celej aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania

   

  Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@babybalancebb.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

  Ako dotknutá osoba a zároveň aj ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona.

  Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne.